Vedtægter

Vedtægter for Dansk Musiker Forbund

Aarhus Afdeling – Aarhus Orkesterforening

Images: dmfallelogo07.jpg§ 1

Afdelingens navn er Dansk Musiker Forbunds Aarhus Afdeling. (Aarhus Orkesterforening) Afdelingen, der omfatter musikere, solister, sangere, musikundervisere m.fl., har til formål at virke til fremme af de særlige interesser, der knytter sig til udøvelse af medlemmernes hverv inden for området.

§ 2

Afdelingen er beføjet til at fastsætte tariffer gældende for arbejde på afdelingens område, for såvidt sådant arbejde ikke forud er tarifbestemt med hjemmel i Dansk Musiker Forbunds love.
De under afdelingen arbejdende medlemmer skal overholde sådanne tariffer.

§ 3

Ethvert på afdelingens område arbejdende medlem er efter skriftlig tilsigelse pligtig at give møde for afdelingens formand eller bestyrelse og afgive forklaring om tvister, konflikter, lovovertrædelser eller andre afdelingen vedrørende interesser og anliggender.

§ 4

Afdelingens medlemmer betaler til denne et månedligt lokalkontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemmer, der er fyldt 65 år kan fritages for kontingentpligt til afdelingen, såfremt indtægten ved musik går væsentligt ned.
I øvrigt finder D.M.F.s love § 3 stk. 4 anvendelse.

§ 5

Ethvert medlem af afdelingen er automatisk stemmeberettiget og valgbart medlem af AARHUS ORKESTERFORENINGS STIFTELSE, jvf. denne stiftelses love.

§ 6

Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Afdelingens midler indsættes i et pengeinstitut, anbringes i obligationer noteret på den danske fondsbørs eller i fast ejendom. Anden anbringelse kræver samtykke af en generalforsamling.
Afdelingen forpligtiges over for tredjemand ved underskrift af formanden eller næstformanden i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan give fuldmagt vedrørende den daglige drift.

§ 7

Afdelingens bestyrelse består af en formand og en kasserer samt fem bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Formanden og kassereren vælges direkte, og formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.
Alle valg er for to år, således at der skiftevis afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer og formanden. Endvidere vælges på samme måde 2 suppleanter, der indkaldes i tilfælde af forfald. Bestyrelsesmedlemmer der har forfald til et bestyrelsesmøde, skal melde afbud til formanden med dags varsel.
Næstformanden, der i formandens forfald varetager dennes hverv, vælges af bestyrelsen af dens midte.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter hans nærmere bestemmelse eller på begæring af mindst to bestyrelsesmedlemmer.
Formanden leder møderne, i hans forfald næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt. Alle beslutninger vedtages ved afstemning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans forfald næstformandens -. stemme udslaget.
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, som skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.
Til at udføre det daglige administrative og faglige arbejde kan bestyrelsen ansætte det nødvendige personale.
Såvel formanden som kassereren kan ansættes til at udføre de pågældende funktioner.
Afdelingens formand og kasserer kan ikke være samme person.
Formanden og kassereren oppebærer et honorar, som fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8

Til at udføre tilsyn med afdelingens kasse og bogføring samt forvaltning af dens formue og revision af dens årsregnskab vælges blandt medlemmerne 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter for 2 år af gangen, således at der hvert år skiftevis afgår én revisor og en suppleant.
De kan til en hver tid forlange sig bøgerne og kassen forevist.
Ved revision af årsregnskabet med tilhørende bøger og bilag overtyder revisorerne sig om tilstedeværelsen af afdelingens kapital og værdipapirer, gør deres kritiske bemærkninger til den stedfundne administration og indstiller til generalforsamlingen om der er decharge for regnskabet. Regnskabet skal være tilendebragt senest den 28. februar.
Afdelingens regnskab skal desuden revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Der skal forefindes og underskrives en revisionsprotokol.

§ 9

Afdelingen holder generalforsamling i januar kvartal hvert år.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger det – med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Varsel til ekstraordinær generalforsamling er det samme som til en ordinær generalforsamling.

§ 11

Indkaldelse til generalforsamling sker pr. post eller gennem forbundets medlemsblad. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
Når indkaldelse sker pr. post, er poststemplets dato gældende som første dag af varslingsperioden.

§ 12

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen.

§ 13

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle afdelingens anliggender. Afgørelse sker i almindelighed ved håndsoprækning med simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal ske, når bestyrelsen, dirigenten eller ét tilstedeværende medlem – med navns underskrift – begærer det.
Skriftlig afstemning foregår ved omdelte stemmesedler, der ikke må underskrives med navn.
Til vedtagelse af love og lovændringer (herunder ikke tarifændringer)  kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer samt efterfølgende godkendelse i henhold til D.M.F.s love § 8 litra c.

§ 14

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, årsregnskabet og forhandlingsbogen skal ligge til gennemsyn på afdelingens kontor fra dette tidspunkt.

§ 15

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse(og beslutning om decharge)
5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand eller kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af kritiske revisorer og suppleanter.
10. Evt. forslag til kongressen.
11. Evt. valg af delegerede til kongressen.
12. Eventuelt.

§ 16

Det påhviler afdelingen med 4 ugers  varsel at give Dansk Musiker Forbund meddelelse om afholdelse af generalforsamling og inden 14 dage efter dennes afholdelse at indsende punktreferat heraf til offentliggørelse i forbundets medlemsblad, samt revideret, godkendt årsregnskab.

§ 17

På forslag af bestyrelsen kan såvel medlemmer som ikke-medlemmer, der har ydet afdelingen værdifuld bistand, ved generalforsamlingsbeslutning optages som æresmedlem af afdelingen.

§ 18

Vederlagsfri arbejdsydelser. Det er medlemmerne tilladt:

a. Lejlighedsvis at spille for personer, som de pågældende står i slægts-, venskabs- eller kollegialitetsforhold til

b. At foranstalte præstationsfremførelse for ledere af musikforbrugende etablissementer, foreninger og lignende, efter forud indhentet tilladelse fra foreningen.

§ 19

Udmeldelse af afdelingen kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Der henvises til forbundslovenes § 5 stk. 4 og 5.
Vedr. evt. udelukkelse af afdeling og forbund henvises til D.M.F.s love.

§ 20

I år hvor der afholdes kongres i D.M.F. vælges på en generalforsamling de medlemmer, der skal repræsentere afdelingen på denne.

§ 21

Som begravelseshjælp kan der ved et medlems død udbetales 2000 kr. af  afdelingens midler til arvingerne, forudsat at den afdøde har været medlem i mindst fem år umiddelbart forud for sin død.

§ 22

Ved afholdelse af fester til fordel for afdelingen eller for “Aarhus Orkesterforenings Stiftelse” kan medlemmerne yde vederlagsfri assistance.

§ 23

Afdelingen kan opløses efter forskrifterne i Dansk Musiker Forbunds love § 6 stk. 4.
Afdelingen kan opløses, hvis der er fremsat forslag herom på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om opløsning kræver, at mindst 5/6 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer afgives for forslaget.
I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens formue – efter at al gæld er berigtiget – ubeskåret O.A. Røders Mindefond, jf. Dansk Musiker Forbunds love § 29.
Afdelingens øvrige effekter samt dens arkiver tilfalder D.M. F.

Disse vedtægter for Dansk Musiker Forbunds Aarhus Afdeling er forelagt og vedtaget på afdelingens ordinære generalforsamling den 21. marts 2005 – og erstatter tidligere vedtægter.