Honorarstøtte i Aarhus Kommune 2015

Honorarstøtte for rytmiske spillesteder og musikforeninger i Aarhus Kommune 2015.

620x120-honorarstoette

Aarhus Kommune ønsker at støtte op om de spillesteder og musikforeninger, som har kontinuerlig præsentation af rytmisk musik og bidrager til udvikling af det aarhusianske musikmiljø.

Derfor er der på byrådets budget afsat en pulje til honorarstøtte på 1.026.000 kr., som kan ansøges en gang årligt.
Ansøgningsrunden for 2015 sættes i gang nu og ansøgningsfristen er pr. mail den 18. september kl. 8.

Betingelser
Det er en betingelse, at spillestedet / musikforeningen
• afholder mindst ti koncerter årligt
• fordelt på mindst seks måneder
• der tages entré til de støttede koncerter
• det er en betingelse for udbetalingen, at der ydes professionel tarifmæssig honorering for de medvirkende musikere.

Reglerne har baggrund i Musiklovens bestemmelser om honorarstøtte.
Det er også en betingelse at koncerterne bliver afviklet i Aarhus Kommune og spillested/musikforening har hjemsted i Aarhus Kommune

Hvordan gives støtten
Støtten gives til musikerhonorarer.
Støtten tildeles efter Musiklovens retningslinjer for honorarstøtte, således at den samlede offentlige støtte dels er bevilget af Aarhus Kommune, dels af Musikudvalget under Statens Kunstfond. Støtten ydes som tilskud i form af honorarstøtteklip. Et honorarstøtteklip er 1.920 kr., som er finansieret med 960 kr. fra staten og 960 kr. fra kommunen.

Læs mere om Kulturstyrelsens retningslinjer for honorarstøtte på
http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/honorarstoette-til-rytmiske-spillesteder-2009/

Sådan søger du
Der skal anvendes ansøgningsskemaer, som findes ved at trykke på dette link:
http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/Kultur/Stoette-og-Puljer.aspx

Ansøgningen sendes til
E-mail: kultur@aarhus.dk
Bilagene skal ved fremsendelsen være konverteret til pdf-format.

Behandling af ansøgninger
Når forvaltningen har modtaget en ansøgning, bliver der fremsendt et brev til ansøgerne med orientering om den videre sagsbehandling forløb i løbet af 14 dage efter modtagelsen af ansøgningen. Der foreligger et svar på ansøgningen inden 15. oktober, som er statens ansøgningsfrist. Som sådan vil der være tid til at ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der foretager sin egen selvstændige vurdering af ansøgningen.

Afgørelser om tildeling af den kommunale honorarstøtte træffes af Musikudvalget, der foretager kunstfaglige kvalitetsvurderinger af de indkomne ansøgninger.

Læs mere om Musikudvalget her:
http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/kultur/kunstfaglige-raad/musikudvalget.aspx

Ved behandlingen af ansøgningerne vil den kunstneriske kvalitet såvel som de ansøgende spillesteder og musikforeningers evne til at se sig selv som værende et aktiv for det aarhusianske musikmiljø indgå i vurderingen.

Ligeledes vil ansøgernes evne til samarbejde med andre koncertarrangører i Aarhus samt at koncertprofilen bidrager til det samlede udbud af livemusik blive vægtet ved behandlingen. Se i øvrigt ansøgningens bilag 1.

Alle bevillinger af honorarstøtte vil blive offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside med oplysning om spillestedet/musikforeningens navn og beslutning.