Referat fra DMF Aarhus generalforsamlingen 2016

Mandag den 21. marts 2016 afholdte Dansk Musiker Forbunds Aarhus Afdeling ordinær generalforsamling på spillestedet HeadQuarters.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Beretning fra afdelingens virksomhed det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse (og beslutning om decharge).
 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand. På valg: Lars Kiehn.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg: Kim Mikkelsen og Flemming Aksnes
 9. Valg af suppleant Flemming Både.
 10. Valg af kritiske revisorer Jes Halding.
 11. Valg af kritisk revisor suppleant Hans Magnussen
 12. Forslag til Kongressen.
 13. Evt. valg af delegerede til kongressen.
 14. Eventuelt.

 

Lars Kiehn bød velkommen, og rettede en særlig velkomst til afdelingens æresmedlem Hans Magnussen, forbundsformand Anders Laursen og forbundets næstformand Erik Damgaard, og til HB-medlemmerne Michael Justesen (København afd.) og Bo Jacobsen (Djursland), Hanne Elkjær (Aalborg afd.) og Jan Østergaard (Sønderborg afd.).

Forsamlingen mindedes afdelingens afdøde medlemmer Birgitte Laugesen, Ulrik Mose, Ivan Sørensen, Palle ”Cigar” Laursen med et halvt minuts stilhed.

Ad 1.

Chris Kromann blev valgt som dirigent med applaus. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3.

Bestyrelsens beretning om årets arbejde og aktiviteter var forud for generalforsamlingen udsendt til samtlige medlemmer i medlemsbladet ”Basunen”(www.basunen.dk),

Lars Kiehn supplerede den skriftlige beretning med en omfattende mundtlig redegørelse:

 • Koncerter: I 2015 lavede vi en række koncerter på Ny V58 over 5 dage i forbindelse med Aarhus Jazzfestival. Økonomien bag koncerterne kom fra forbundets Gramexmidler, som der igen i år er givet tilsagn om, ifbm. en gentagelse af succesen til den kommende Jazzfestival i 2016.
 • Arrangementer, workshops, kurser etc.: I samarbejde med forbundet har vi afholdt en række succesfulde ”Hvorfor dit? Hvorfor dat?” aftenarrangementer, med både et højt fagligt input og et meget flot deltagerfremmøde.
 • Ungdomsudvalg: Der er blevet nedsat et nyt lokalt ungdomsudvalg i afdelingen, bestående af seks unge musikere, tre kvinder og tre mænd, som kommer fra MGK og konservatoriet. En hjemmeside til dem er under udarbejdelse, foruden der diskuteres om kommende tiltag og mulighed.
 • Aarhus Symfoniorkester: Aarhus Symfoniorkester kæmper fortsat med besparelser og Lars Kiehn orienterede om Aarhus symfoniorkesters situation.
 • Regionssamarbejdet: Sidste år blev der lavet et par projekter i regionsfælleskabet. Afdelingerne har fortsat glæde af Basunen samarbejdet, og desuden er der blevet åbnet op for at de mindre afd. også kan disponere over Citronhuset i Monda. Samarbejdet arbejder p.t. på en større talentkonkurrence for musikskoleelever i regionen.
 • Kongres 2016: Forbundet står over for den kommende kongres til efteråret. Lars Kiehn orienterede om situationen, hvor valgkampen omkring formandsposten allerede er skudt i gang af næstformand Erik Damgaard på de sociale medier og i dagspressen. Lars Kiehn tilkendegav samtidig sin støtte til Anders Laursen.

Beretningen blev sat til debat:

Anders Laursen startede med at orientere om de aktuelle hovedlinjer i forbundets arbejde:

Den forestående kongres. Bertel Haarders musikhandlingsplan. Situationen omkring Danmarks Radio og dialogen imellem DMF og øvrige kunstner organisationer, ifm. der på Christiansborg er politiske vinde som ønsker DR halveret. Arbejdet med at få LO og FTF til at rykke nærmere hinanden. Besparelsen på landsdelsorkestrene. EU reformen som berører rettighedsselskaberne KODA, Gramex, Copydan. Forbundets arbejde på ny visuel udtryk og unge gruppe. A-kasse situationen. Gateway og DMF forsikring. Rytmisk og klassisk musik hænger mere sammen end politikerne forstår, dette skal italesættes.

Erik Damgaard kommenterede Lars Kiehns kritik af Damgaards formandsvalgkamp på Facebook. Damgaard forklarede at hans kandidatur ikke handler om en kritik af Anders Laursen, men om måden at arbejde åbent og politisk på. Damgaard kommenterede også situationen omkring symfoniorkestrene, som han mener er skabt for samfundets skyld, og ikke for musikkens skyld – en pointe vi skal tilbage til pointerede han. Og så opfordrede han til at DMF bør være et bredt forbund som bør skele til komponistforeningerne og til en online tendens, hvor der opstår foreninger af musikere der slutter sig sammen bl.a. imod udnyttelse af deres rettigheder.

Hans Magnussen: Det væsentligste er at sikre den rigtige fremtidige ledelse i DMF af folk som er bredt orienteret. En udskiftning af forbundets ledelse skal være vel planlagt og vel overvejet. Han afviste ikke debatten om mål, midler og måder. Men debatten skal ikke foregå offentligt, for der er ingen grund til at forære skyts til musikerstandens modparter.

Michael Justesen tilkendegav sin støtte til forbundsformand Anders Laursen, og fortalte at flere af Erik Damgaards synspunkter sådan set ikke er nye, men et arbejde der allerede er sat til debat og i gang for mere end 15 år siden.

Sara Mouritzen præsenterede det nye lokale ungdomsudvalg, og indbød alle til at byde ind i deres arbejde.

Anders Laursen fulgte op med orientering omkring forsvarsorkestrenes situation, og supplerede med situationen for den rytmiske musik, som også er under pres. DJBFA er ligeledes under pres, da de ikke længere kan gøre brug af rettighedsmidlerne på samme niveau og på samme platforme som tidligere. Derfor mente Laursen ikke at DMF kan sammenligne eller ønske os som dem, jvf. tidl. indlæg fra Erik Damgaard.

Eric Beselin stillede et historisk billede op, ud fra spørgsmålet om hvordan Firenze ville have set ud, uden mæcener som støttede det historiske smukke bybillede og arkitektur. Kulturen og musikkens største trussel i dag er de liberale politikere der vil have at kulturen økonomisk kan være selvbærende.

Ole Holmgaard spurgte til sagen om Base Point Media. Anders Laursen uddybede baggrunden for DMF og flere andre institutioner bl.a. IFPI og DJBFA’s involvering i projektet, der opstod tilbage i 2002 for at begrænse pirateri og give musikerne distributionsmuligheder for deres udgivelser. Erik Damgaard supplerede med det faktum, at sagen naturligvis er ærgerlig, men at projektet jo også har afleveret en del penge til musikerne.

Axel Boel hyldede det nye lokale ungdomsudvalg. Og i forhold til valg af delegerede til kongressen, opfordrede han bestyrelsen til hver især over for generalforsamlingen at tilkendegive deres sympati for hhv. Anders Laursen eller Erik Damgaard.

Bo Jakobsen roste den decentrale struktur i regionssamarbejdet.

Ad 4.

Da kasserer Thorkild Dalsgaard var fraværende pga. koncertaktivitet, gennemgik Lars Kiehn årsregnskabet, som udviste et overskud på kr. 1.368.

Regnskabet blev godkendt og der blev truffet beslutning om decharge.

Ad 5.

Budgettet for 2016 blev fremlagt og taget til efterretning. Bestyrelsens forslag om at lade kontingentet forblive uændret blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7.

Lars Kiehn blev genvalgt som formand.

Ad 8.

Flemming Aksnes og Kim Mikkelsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad 9.

Flemming Både genvalgt som suppleant.

 Ad 10.

Jes Halding blev genvalgt som kritisk revisor.

Ad 11.

Hans Magnussen blev genvalgt som revisor-suppleant.

Ad 12.

Generalforsamlingen havde ingen forslag til kongressen. Anders Laursen orienterede om hovedbestyrelsens forslag, som er: Forslag om at ungdomskontingentet udvides til at være gældende for alle uddannelser. Og en blødgørelses af formuleringerne i vedtægterne omkring medlemmernes forpligtelse til at prøve at påvirke musikere man spiller/underviser med etc, i retningen af DMF medlemskab.

Ad 13.

Bestyrelsen foreslog at sende 6 bestyrelsesmedlemmer til kongressen, samt Bjarne Gren der kommer med som æresmedlem.

Medlem Nikolaj Lie Pedersen foreslog Søs Nyenggaard som delegeret.

På Axel Boels spørgsmål fra tidligere gav bestyrelsesmedlemmerne Flemming Aksnes, Thomas Lassen, Kim Mikkelsen, Lars Kiehn og Chr. Dietrichsen deres støtte til Anders Laursens fortsatte formandskab til kende. Eftersom Mads Bærentzen (ikke kunne være tilstede på generalforsamlingen) offentligt havde udtrykt sin støtte til Erik Damgaard, mente medlem Erik Sletting at generalforsamlingen skulle stemme om, hvorvidt bestyrelsens indstilling kunne godkendes på generalforsamlingen, og derved sende Mads Bærentzen afsted også.

Der blev dermed stemt om følgende af bestyrelsen udpegede delegerede kunne godkendes: Flemming Aksnes, Thomas Lassen, Kim Mikkelsen, Thorkild Dalsgaard, Lars Kiehn, Mads Bærentzen og Søs Nyenggaard.

Generalforsamlingen sanktionerede bestyrelsens forslag som blev vedtaget med 23 stemmer for og 8 stemmer imod.

Ad 14.

Ivar Sørensen havde en bøn til forbundet om, at støtte hans musiksalon i Skolegade, og opfordrede bl.a. også ungdomsudvalget til at komme på besøg og bruge stedet.

Herefter kunne Chris Kromann afslutte generalforsamlingen 2016.

Lars Kiehn takkede Chris Kromann for indsatsen og de tilstedeværende for en god generalforsamling og udbragte et trefoldigt hurra for Dansk Musiker Forbund. Under traktementet og buffeten underholdt Kristian Fogh og Martin Preisler med både nye og tidligere jazz/pop standarder og evergreens.

 

Lars Knudsen
Referent

Chris Kromann
Dirigent

20160321_201442 20160321_200326 20160321_184539